توجه: فقط خانه های هم گروه می توانند مقایسه شوند (حداکثر 4 ملک)