خساراتی که  عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت در پی دارد

خساراتی که عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت در پی دارد

در این قرارداد باید شرط خسارت و میزان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در قرارداد مشارکت ، بابت تاخیر سازنده در انجام تعهد ذکر شود و نکته حائز اهمیت این است که مدت انجام تعهد طبق آنچه در قرارداد ذکر شده است باید به پایان رسیده باشد [...]

ادامه مطلب ...
وظایف دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم سند

وظایف دفاتر اسناد رسمی در قبال تنظیم سند

فاتر اسناد رسمی مکلف هستند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکیت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت [...]

ادامه مطلب ...
چگونه می توان ملک مشاع را تفکیک کرد

چگونه می توان ملک مشاع را تفکیک کرد

مال مشاع مالی است که دارای چند مالک است و مالکیت هر کدام از آنها به نحو مشاعه است بنابراین ملک مشاع دارای چند مالک است . در صورتی که همه مالکان خواستار تقسیم ملک شوند به این ملک مفروز گفته می شود . تفکیک‌ تقسیم کردن [...]

ادامه مطلب ...
قانون تملک آپارتمانها

قانون تملک آپارتمانها

‌مصوب ۱۳۴۳.۱۲.۱۶، ‌ماده ۱ – مالکیت در آپارتمان‌های مختلف و محل‌های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
‌مالکیت قسمت‌های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

ادامه مطلب ...
توسعه قضایی در ثبت اسناد و املاک

توسعه قضایی در ثبت اسناد و املاک

استیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود[...]

ادامه مطلب ...