۱۳۹۶/۱۰/۲۷

قیمت تیرآهن

قیمت انواع تیرآهن

تاریخ آخرین بروز رسانی قیمت 23فروردین 1397

کارخانه ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران شاخه 14 4,830,000
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران شاخه 16 5,730,000
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران شاخه 22 10,170,000
تیرآهن IPE 27 آرین 12 متری بنگاه تهران شاخه 27 13,000,000
 
کارخانه ناب تبریز
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز 12 متری IPE کارخانه شاخه 14 28,300
تیرآهن 16 ناب تبریز 12 متری IPE کارخانه شاخه 16 28,500
 
کارخانه آرین
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 18 آرین 12 متری IPE تهران شاخه 18 6,200,000
تیرآهن 20 آرین 12 متری IPE تهران شاخه 20 7,800,000
تیرآهن 22 آرین 12 متری IPE تهران شاخه 22 9,000,000
تیرآهن 24 آرین 12 متری بنگاه تهران شاخه 24 10,100,000
تیرآهن 27 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه 27 13,000,000
 
کارخانه اهواز
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE تهران شاخه 16 5,000,000
 
کارخانه فایکو
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 14 4,700,000
تیرآهن IPE 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 16 5,070,000
تیرآهن 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 18 6,200,000
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 20 7,700,000
تیرآهن 22 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 22 8,950,000
تیرآهن 24 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 24 10,100,000
 
کارخانه یزد
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 20 یزد 12 متری IPE تهران شاخه 20 7,800,000
 
کارخانه کرمانشاه
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 کرمانشاه 12 متری IPE تهران شاخه 14 3,200,000
 
کارخانه بناب
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 بناب 12 متری IPE کارخانه شاخه 14 24,300
تیرآهن 16 بناب 12 متری IPE کارخانه شاخه 16 24,300
 
کارخانه اشتهارد
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن IPE-تیرآهن 14 اشتهارد 12 متری کیلوگرم 14 3,000,000
تیرآهن 14 اشتهارد 12متری بنگاه تهران شاخه 16 3,000,000
 
کارخانه آریان فولاد
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 18 آریان فولاد 12 متری کارخانه شاخه 18 4,970,000
 
کارخانه کره
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 20 کره 12 متری IPE تهران شاخه 20 6,300,000
تیرآهن 22 کره 12 متری IPE تهران شاخه 22 7,350,000
 
کارخانه کره بندر امام
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 24 کره بندر امام 12 متری IPE کارخانه شاخه 24 3,045,000
 
کارخانه صفاطوس
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 20 صفاطوس 12 متری IPE تهران شاخه 20 5,045,000
 
کارخانه روسیه
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن IPE 50 روسیه 12 متری بنگاه تهران کیلوگرم 50 33,500
 
کارخانه چین
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 20 چین 12 متری IPE تهران شاخه 20 33,500
 
کارخانه اکراین
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 20 اکراین 12 متری IPE تهران شاخه 22 6,525,000
 
کارخانه اسپانیا
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 22 اسپانیا 12 متری IPE تهران شاخه 22 7,475,000
تیرآهن 24 اسپانیا 12 متری IPE تهران شاخه 24 9,435,000
تیرآهن 27 اسپانیا 12 متری IPE تهران شاخه 27 11,235,000
 
کارخانه لهستان
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 27 لهستان 12 متری IPE تهران شاخه 27 10,835,000

تیرآهن ,تیر آهن ,تیراهن ,تیر اهن ,آهن ,اهن ,قیمت تیر آهن ,قیمت تیرآهن ,قیمت روز تیر آهن ,قیمت روز تیرآهن ,قیمت روز آهن آلات ,قیمت روز اهن الات ,قیمت‌تیرآهن‌ذوب‌آهن‌اصفهان ,قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ,قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ,قیمت‌تیرآهن‌‌ناب‌تبریز ,قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز ,قیمت تیرآهن ناب تبریز ,قیمت تیرآهن کارخانه آرین ,قیمت تیرآهن کارخانه اهواز ,قیمت‌تیرآهن‌اهواز ,قیمت تیرآهن اهواز ,قیمت تیرآهن کارخانه فایکو ,قیمت‌تیرآهن‌فایکو ,قیمت تیرآهن فایکو ,قیمت تیرآهن کارخانه یزد ,قیمت‌تیرآهن‌یزد ,قیمت تیرآهن یزد ,قیمت تیرآهن کارخانه کرمانشاه ,قیمت‌تیرآهن‌کرمانشاه ,قیمت تیرآهن کرمانشاه ,قیمت تیرآهن کارخانه بناب ,قیمت‌تیرآهن‌بناب ,قیمت تیرآهن بناب ,قیمت تیرآهن کارخانه اشتهارد ,قیمت‌تیرآهن‌اشتهارد ,قیمت تیرآهن کارخانه آریان فولاد ,قیمت تیرآهن آریان فولاد ,قیمت‌تیرآهن‌آریان‌فولاد ,قیمت تیرآهن کارخانه کره ,قیمت‌تیرآهن‌کره ,قیمت تیرآهن کره ,قیمت تیرآهن کارخانه کره بندر امام ,قیمت تیرآهن بندرامام ,قیمت‌تیرآهن‌بندرامام ,قیمت تیرآهن کارخانه صفاطوس ,قیمت تیرآهن صفاتوس ,قیمت‌تیرآهن‌صفاتوس ,قیمت تیرآهن کارخانه روسیه ,قیمت تیرآهن روسیه ,قیمت‌تیرآهن‌روسیه ,قیمت تیرآهن کارخانه چین ,قیمت تیرآهن چین ,قیمت‌تیرآهن‌چین ,قیمت تیرآهن کارخانه اکراین ,قیمت تیرآهن اکراین ,قیمت‌تیرآهن‌اکراین ,قیمت تیرآهن کارخانه لهستان ,قیمت تیرآهن لهستان ,قیمت‌تیرآهن‌لهستان ,

0 نظر ثبت شده

نظرات خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود!