۱۳۹۶/۱۰/۲۷

قیمت تیرآهن

قیمت انواع تیرآهن

تاریخ آخرین بروز رسانی قیمت 19 تیر 1397

کارخانه ذوب آهن اصفهان
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 ذوب آهن 12 متری IPE تهران شاخه 14
6,200,000 
تیرآهن 16 ذوب آهن 12 متری IPE تهران شاخه 16
7,300,000 
تیرآهن 22 ذوب آهن 12 متری IPE تهران شاخه 22
38,550 
تیرآهن 27 ذوب آهن 12 متری بنگاه اصفهان شاخه 27
38,550  
 
کارخانه ناب تبریز
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 ناب تبریز 12 متری IPE کارخانه شاخه 14
37,200 
تیرآهن 16 ناب تبریز 12 متری IPE کارخانه شاخه 16
37,200 
تیرآهن  IPE  18 ناب تبریز 12 متری کارخانه  کیلوگرم 18
36,700 
 
کارخانه آرین
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 آرین  12 متری   IPE کارخانه شاخه 14
1,805,000 
تیرآهن 16 آرین  12 متری   IPE تهران شاخه 16
7,000,000 
تیرآهن 18 آرین 12 متری IPE تهران شاخه 18
8,300,000 
تیرآهن 20 آرین 12 متری IPE تهران شاخه 20
8,750,000 
تیرآهن 22 آرین 12 متری IPE تهران شاخه 22 10,470,000
تیرآهن 24 آرین 12 متری بنگاه تهران شاخه 24
12,000,000 
تیرآهن 27 آرین 12 متری IPE بنگاه تهران شاخه 27
14,700,000 
 
کارخانه اهواز
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 اهواز 12 متری IPE کارخانه شاخه 14
2,300,000 
تیرآهن 16 اهواز 12 متری IPE کارخانه شاخه 16
4,130,000 
تیرآهن 18 اهواز 12 متری IPE کارخانه شاخه 18
35,000 
تیرآهن 20 اهواز 12 متری  IPE تهران شاخه 20 5,075,000 
 
کارخانه فایکو
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 14
5,150,000 
تیرآهن 16 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 16
6,050,000 
تیرآهن 18 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 18
7,250,000 
تیرآهن 20 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 20
8,900,000 
تیرآهن 22 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 22
10,410,000 
تیرآهن 24 فایکو 12 متری بنگاه تهران شاخه 24
11,910,000 
 
کارخانه یزد
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 یزد  12 متری   IPE کارخانه کیلوگرم 14
34,100 
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE تهران شاخه 16
7,050,000 
تیرآهن 16 یزد  12 متری   IPE کارخانه کیلوگرم 16
33,100 
تیرآهن 18 یزد  12 متری   IPE کارخانه شاخه 18
34,500
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE تهران شاخه 20
9,050,000 
تیرآهن 20 یزد  12 متری   IPE کارخانه کیلوگرم 20
35,000 
تیرآهن  IPE  22 یزد 12 متری بنگاه تهران  شاخه 22
10,470,000 
تیرآهن  IPE  22 یزد 12 متری کارخانه  کیلوگرم 22
34,500 
 
کارخانه کرمانشاه
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن  IPE  14 کرمانشاه 12 متری کارخانه  شاخه 14
37,550 
تیرآهن 16 کرمانشاه  12 متری   IPE کارخانه شاخه 16
37,500 
 
کارخانه بناب
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 14 بناب 12 متری IPE کارخانه شاخه 14
24,300 
تیرآهن 16 بناب 12 متری IPE کارخانه شاخه 16 24,300
تیرآهن 20 بناب  12 متری   IPE کارخانه شاخه 20
5,300,000 
 
کارخانه اشتهارد
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن IPE-تیرآهن 14 اشتهارد 12 متری کیلوگرم 14 3,000,000
تیرآهن 14 اشتهارد 12متری بنگاه تهران شاخه 16 3,000,000
 
کارخانه آریان فولاد
نام کالا سایز قیمت
تیرآهن 18 آریان فولاد 12 متری کارخانه شاخه 18 4,970,000
تیرآهن 20 آریان فولاد  12 متری   IPE کارخانه شاخه 20
8,700,000 

تیرآهن ,تیر آهن ,تیراهن ,تیر اهن ,آهن ,اهن ,قیمت تیر آهن ,قیمت تیرآهن ,قیمت روز تیر آهن ,قیمت روز تیرآهن ,قیمت روز آهن آلات ,قیمت روز اهن الات ,قیمت‌تیرآهن‌ذوب‌آهن‌اصفهان ,قیمت تیرآهن ذوب آهن اصفهان ,قیمت تیرآهن کارخانه ذوب آهن اصفهان ,قیمت‌تیرآهن‌‌ناب‌تبریز ,قیمت تیرآهن کارخانه ناب تبریز ,قیمت تیرآهن ناب تبریز ,قیمت تیرآهن کارخانه آرین ,قیمت تیرآهن کارخانه اهواز ,قیمت‌تیرآهن‌اهواز ,قیمت تیرآهن اهواز ,قیمت تیرآهن کارخانه فایکو ,قیمت‌تیرآهن‌فایکو ,قیمت تیرآهن فایکو ,قیمت تیرآهن کارخانه یزد ,قیمت‌تیرآهن‌یزد ,قیمت تیرآهن یزد ,قیمت تیرآهن کارخانه کرمانشاه ,قیمت‌تیرآهن‌کرمانشاه ,قیمت تیرآهن کرمانشاه ,قیمت تیرآهن کارخانه بناب ,قیمت‌تیرآهن‌بناب ,قیمت تیرآهن بناب ,قیمت تیرآهن کارخانه اشتهارد ,قیمت‌تیرآهن‌اشتهارد ,قیمت تیرآهن کارخانه آریان فولاد ,قیمت تیرآهن آریان فولاد ,قیمت‌تیرآهن‌آریان‌فولاد ,قیمت تیرآهن کارخانه کره ,قیمت‌تیرآهن‌کره ,قیمت تیرآهن کره ,قیمت تیرآهن کارخانه کره بندر امام ,قیمت تیرآهن بندرامام ,قیمت‌تیرآهن‌بندرامام ,قیمت تیرآهن کارخانه صفاطوس ,قیمت تیرآهن صفاتوس ,قیمت‌تیرآهن‌صفاتوس ,قیمت تیرآهن کارخانه روسیه ,قیمت تیرآهن روسیه ,قیمت‌تیرآهن‌روسیه ,قیمت تیرآهن کارخانه چین ,قیمت تیرآهن چین ,قیمت‌تیرآهن‌چین ,قیمت تیرآهن کارخانه اکراین ,قیمت تیرآهن اکراین ,قیمت‌تیرآهن‌اکراین ,قیمت تیرآهن کارخانه لهستان ,قیمت تیرآهن لهستان ,قیمت‌تیرآهن‌لهستان ,

0 نظر ثبت شده

نظرات خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود!