روشهای بومی سازی و انتقال تکنولوژی های نوین مدیریت انرژی در ساختمان

روشهای بومی سازی و انتقال تکنولوژی های نوین مدیریت انرژی در ساختمان

جای تردید نیست که یکی از مهمترین چالشها و موضوعات جنجال برانگیز قرن جاری در سراسر جهان، مسئله ا نرژی و صرفه جویی آن بویژه در بخش ساختمان است چرا که در حقیقت بخش ساختمان به لحاظ عدم عایق بندی و درز بندی مناسب و نیز عدم استفاده از مصالح مرغوب و یا عدم تطابق با شرایط اقلیمی و فرهنگی، مصرف انرژی در این بخش بویژه در ایران را بسیار بالا برده است [...]

ادامه مطلب ...