2
6
زیماکالا 8
تخریب ساختمان
تخریب
نام مدیر عامل : نامشخص
زمینه فعالیت : تخریب
نشانی : اصفهان
مدت ثبت آگهی : نامشخص
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
طراحی پایدار
تخریب
نام مدیر عامل : نامشخص
زمینه فعالیت : تخریب
نشانی : تهران - بلوار اندرزگو
مدت ثبت آگهی : نامشخص
استان : تهران
شهر : تهران
پیمانکاری محمودی
تخریب
نام مدیر عامل : رستم محمودی
زمینه فعالیت : تخریب ساختمان بتونی و کلنگی وگودبرداری
نشانی : تهران - آذربایجان
مدت ثبت آگهی : نامشخص
استان : تهران
شهر : تهران
پیمانکاری بیات
تخریب
نام مدیر عامل : بیات
زمینه فعالیت : خاکبرداری و گودبرداری
نشانی : ...
مدت ثبت آگهی : نامشخص
استان : تهران
شهر : تهران